Проекти

Logo Erasmus+

Jean Monnet Program

587075-EPP-1-2017-1-BG-EPPJMO-SUPPA

От м. септември 2017 г. до м. септември 2020 г.

LOGO 2

Проект „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“

Проектът има за цел да запознае студентите и младите преподаватели във висшите учебни заведения с ролята на Европейския съюз в съответната професионална област, както и да представи пред тях възможностите, създадени от европейските фондове и програми за насърчаване на кариерното им развитие. За изпълнението на проекта се използват и ресурси на български университети, с които се подписват споразумения за партньорство. Проектът включва информационно-образователна дейност, изследователска дейност, организиране на семинари и конференция, публикуване на сборник с научни доклади.

Основни дейности:

1. ДЕБАТ НА ТЕМА: „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИА“ – серия от 10 семинара с участието на 300 студенти, докторанти и млади преподаватели от 10 водещи български университета в градовете София, Пловдив, Варна, Велико Търново и Благоевград. Участниците се запознават с постиженията на ЕС в различни сектори: промишленост, селско стопанство, енергетика и околна среда, архитектура и строителство, финанси, търговия, управление, професионални и социални услуги, образование, медицина, изкуство и др. Чрез попълването на анкетна карта участниците в семинарите изразят мнението си по обсъжданите теми. За участие в семинарите ще бъдат поканени членове на ЕП, дипломати и експерти от институциите на ЕС, както и от български министерства и институции.

2. КОНФЕРЕНЦИЯ И НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ НА ТЕМА: „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“. БАЕИ организира конференция, посветена на въздействието на Европейския съюз върху професионалната ориентация и кариерното развитие на младите хора в България. Изследователите ще използват събраните емпирични данни от проведената анкета и от семинарите и ще подготвят доклади за научната конференция. Тези доклади ще бъдат публикувани като сборник както на хартия, така и под формата на електронно издание.

3. ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА „ЕВРОПА В МОЯТА ПРОФЕСИЯ“ популяризира познанията за политиките, фондовете и програмите на ЕС в различни професионални сектори, както и резултатите от дебата и изследванията, посветени на тази тема.

 

2009-2010 Участие в изследователски Жан Моне проект ЕУПОЛИС: Европейската политика след Лисабон” / “EU-PO-LIS: The European Polity after Lisbon”, координиран от Жан Моне катедрата по европейска политика в Университета в Кьолн, Германия
2009 Участие в подготовка на проект за комуникационна стратегия на правителството на република България за периода 2010-2014
2008-2009 Участие в подготовката на изследователски студии за Комисията по граждански права и конституционни въпроси на Европейския парламент за номинирането на кандидати за ЕП от националните политически партии
2005-2009 Участие в мрежа за компетентност по Шеста рамкова програма на ЕС СИНЕФОГО: Гражданско общество и нови форми на управление в Европа създаване на европейско гражданство” / “CINEFOGO: Civil Society and New Forms of Governance in Europe – The Making of European Citizenship”, координирана от Университета в Роскилде, Дания
2007-2009 Участие в подготовката на информационни доклади, изследователски студии и брифинги за Комисията по външна политика на Европейския парламент като част от международен експертен екип, координиран от Транс-европейската асоциация за политически изследвания (TEPSA) в Брюксел; анализите на членовете на БЕКСА обхващат отношенията между ЕС и Русия (2008-2009 г.), Европейската политика на съседство и черноморско регионално сътрудничество (2007-2008 г.)
2005-2009 Участие в мрежа за компетентност по Шеста рамкова програма на ЕС ЕС КОНСЕНТ: Разширена Европа, задълбочена интеграция? Мрежа за изграждане на Европа, координирана от Университета в Кьолн, Германия
2006-2008 Участие в международен информационен проект по Шеста рамкова програма на ЕС “ЕШРА: Разширяване на изследователския дневен ред по обществени и хуманитарни науки” / “ESSHRA: Enlarging the SSH Research Agenda”, съвместно с партрьори от Германия, Великобритания, Швейцария, Малта и Турция
2006-2008 Участие в международен младежки информационен проект Имаш вест от Европа” / “You have a message from Europe”, координиран от Черноморската асоциация за околна среда (KACED) в гр. Ризе, Турция, и изпълняван в северноизточния черноморски регион на Турция съвместно с Института за Европейска политика “Еуропеум” в Прага, Чехия, при финансиране от Делегацията на Европейската комисия в Анкара, Турция
2008 Партньорска институция в изпълнението на инициативата Европа тук и сега” /“Europe ici et maintenant” на Френския институт в София (Център за култура исътрудничество към Посолството на Франция в България), съвместно с други две български НПО и Радио Франс Ентернасионал
2006-2008 Координатор на проект Интегриране в европейски мрежиЕвропа на гражданите и съседите” / “Networking for Citizens and Neighbours – Networking for Europe”, съвместно с Транс-европейската асоциация за политически изследвания (TEPSA) в Брюксел
2007 Участие в изследователски Жан Моне проект “Миграционни потоци, устойчиво развитие и политика на съседство в новите държави членки на ЕС” / “Migration Flows, Sustainable Development and Neighbourhood Policy in the New EU Countries”, координиран от Жан Моне катедрата по европейска икономика в Университета в Геноа, Италия
2007 Координатор в изпълнението на проект по Комуникационната стратегия за ЕС за отбелязване на 50-годишнината от подписване на Римските договори, в сътрудничество с Министерство на външните работи и Държавния културен институт и с участието на три български университета
2003-2006 Участие в тематична мрежа на програма “Сократ – Еразъм ІІІ” “АТЕЛИЕТА В СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО” / “ATELIERS I MEDITERRANEI”, координирана от Университета в Малта
2002-2006 Информационни дейности по Шеста рамкова програма на ЕС като базова организация и Национална контактна точка за обществени и хуманитарни науки за раздел “Граждани и управление в общество на знанието” / “Citizens and governance in a knowledge-based society”
2003-2005 Участие в тематична мрежа по Пета рамкова програма на ЕС “ФОРНЕТ: мрежа за изследвания и обучение по европейска външна политика” / “FORNET: A network of research and teaching on European foreign policy”, координирана от Лондонското училище за икономика и политически науки – Великобритания
2004-2005 Координатор на Жан Моне проект “Млади учени от трите страни кандидатки за един разширен ЕС” / “Young Scholars from the Three Candidate Countries for an Enlarged EU”, изпълняван съвместно с Румънската асоциация за изследвания на Европейската общност (RECSA) и Турската университетска асоциация за изследвания на Европейската общност (TUNAECS)
2004-2005 Изпълнение на програма от информационни дейности на Академичната мрежа за бъдещето на Европа съвместно със седем български университета и Асоциацията на бившите студенти от Колежа на Европа в България (АБСКЕБ) в организирането на поредица от 26 дискусионни форума и издаването на 5 публикации под названието “Ние в европейския дебат”
2002-2004 Координатор на Регионален Жан Моне проект “2007 – ЕДНО РАЗШИРЯВАНЕ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО: Широкообхватен процес на разширяване и перспективите за Югоизточна Европа след първата вълна” /“2007 – ONE ENLARGEMENT IS NOT ENOUGH: An Inclusive Enlargement Process – Post-First-Wave Prospects for South Eastern Europe”, изпълняван в сътрудничество с Румънската асоциация за изследвания на Европейската общност (RECSA) и Турската университетска асоциация за изследвания на Европейската общност (TUNAECS), Жан Моне центъра по компетентност в Съсекския европейски институт към Университета в Съсекс, Великобритания, Гръцката университетска асоциация за европейски изследвания (EPEES) и университетски преподаватели от Сърбия и Македония
2004 Публични дискусии за връзките на ЕС с Русия, проведени съвместно с Жан Моне преподаватели от Руската Асоциация за европейски изследвания
2004 Изпълнение на програма за публични дебати и лекции за Американската визия за реформите в ЕС, финансирана от Фулбрайт комисия –София с участие на членове на Американската секция на Световната организация за Европейски изследвания
2004 Изпълнение на проект “ЕС между конституция и парламентарни избори – поглед отвън” / “The EU between a Constitution and Parliamentary Elections – Views From the Outside” в сътрудничество с Институт “Отворено общество” – София
2004 Изпълнение на проект “Информиране на тютюнопроизводители и представители на общинските земеделски служби за предстоящи реформи в тютюневия сектор” на Фонд “Тютюн” към Министерство на земеделието и горите в рамките на Комуникационната стратегия на България за ЕС
2002-2003 Изпълнение на програма от информационни дейности на Академичната мрежа за бъдещето на Европа съвместно със седем български университета и Асоциацията на бившите студенти от Колежа на Европа в България (АБСКЕБ) в организирането на поредица от 26 дискусионни форума и издаването на 5 публикации под названието “Ние в европейския дебат”
2001 Изпълнение на информационен проект “Курсове за обучение на учители по история и география в средните училища” в рамките на Информационната програма на Делегацията на Европейската комисия в България
1996-1998 Участие в международния изследователски проект “Политикономия на Източното разширяване на ЕС” / “The Political Economy of the Eastern Enlargement of the EU” по програма Подпомагане на сътрудничеството по икономика (ACE) на ЕС, координиран от Европейската програма на Кралския институт по международни отношения “Чатъм Хаус” в Лондон, Великобритания
1997 Изпълнение на проект “Обучението по европейско право в България: сравнително изследване и препоръки за усъвършенстване на учебния процес” съвместно с Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” по програма ФАР (PHARE-BG-9316-02-01)
1997 Координатор на информационен проект “Обучение на чешки и български парламентарни експерти по въпроси на ЕС” съвместно с Центъра за демокрация и свободно предприемачество в Прага, Чехия, по програма ФАР- Демокрация
1997 Изпълнение на изследователски проект “Европейската политика на малките и средни предприятия и българският преход”, финансиран от Европейския фонд на Фондация “Отворено Общество” в София
1997 Изпълнение на информационен и обучителен проект Студентски посещения в структурите на Европа в София финансиран от Европейски фонд на Институт Отворено общество – София
1996 Изпълнение на проект “Сътрудничество с ЕС и приоритети на международната културна политика” съвместно с Министерството на културата
1995 Участие в изследователски проект “Ролята на парламентарните комисии в политическия процес” / “The Role of Parliamentary Committees in the Political Process” по програма ФАР-Демокрация
1995 Координатор на информационен проект “Образът на Европа – образ на демокрация” / “The Image of EuropeImage of Democracyпо програма ФАР-Демокрация
1995 Координатор на международен проект “Състояние на обучението по европейска интеграция в България” / “Teaching European integration in Bulgaria – the state of the art” по програма ТЕМПУС – Допълнителни мерки, в сътрудничество с Центъра за европейски изследвания – София, и Европейския университетски център към Университета в Нанси ІІ, Франция