За нас

Нашата асоциация е неправителствена организация в обществена полза, обединяваща хора, чиято научна, преподавателска или друга професионална, обществена и творческа дейност е тясно свързана с Европейския съюз, с различни аспекти на европейските изследвания и сътрудничеството между европейските държави.

Българската асоциация за европейски изследвания е продължител на дейността на създадената през 1993 г. Българска асоциация за изследвания на Европейската общност, известна с абревиатурата на английски език – BECSA.

Целите на Асоциацията включват:

  • развитие и утвърждаване на духовните ценности на гражданското общество в България в съответствие с достиженията в процеса на интеграция и сътрудничество в Европа;
  • изследване на теоретическите и практическите проблеми на дейността на ЕС, на възможностите, формите и проблемите на участието на България в структурите на европейската интеграция и сътрудничество, в европейския икономически, политически, научен и културен живот;
  • разпространение на информация и знания сред българската общественост и сред българските научни, културни, политически, професионални и други среди за различните политически, икономически, правни и други аспекти на дейността на ЕС, за европейската интеграция и сътрудничеството в Европа;
  • информиране и оказване на съдействие на чуждестранни организации, научни и професионални среди и лица в изучаването на мястото, ролята, възможностите и проблемите на участието на България в структурите и процесите на европейската интеграция и сътрудничество.

За постигането на тези цели Асоциацията извършва следните дейности:

  • подпомага сътрудничеството между учени, преподаватели и други специалисти в областта на европейските изследвания;
  • организира разнообразни прояви – конференции, симпозиуми, кръгли маси, беседи, научни срещи и други;
  • подпомага преподаването във висшите учебни заведения в страната на дисциплини, свързани с европейската интеграция и сътрудничество;
  • поддържа контакти и осъществява сътрудничество с различни партньори и със сродни организации в Европа и в света, с други български неправителствени организации и официални институции, с институциите и службите на ЕС;
  • участва в програми и проекти, допринасящи за осъществяването на нейните цели.

Управителен съвет

доц. д-р Светла Бонева (председател)

гл. ас. д-р Вероника Стоилова

гл. ас. д-р Гергана Радойкова

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

гл. ас. д-р Моника Моралийска